CKS vydáva nové dokumenty pre aktualizáciu systému SK-DRG 2022 ako aj výzvu na podávanie žiadostí na osvedčovanie zhody Grouperov.

{{ page.title }}

Spätná väzba je pre DRG systém dôležitá. Tešíme sa na Vaše návrhy prichádzajúce z praxe. 

Prosíme vás o trpezlivosť vzhľadom na enormný počet prichádzajúcej spätnej väzby od odbornej verejnosti a pracovnej vyťaženosti CKS DRG tímu v rámci aktualizácií a revízií dokumentov. 


Postupy schvaľovania zmien v systéme DRG.Lehota pre posudzovanie návrhov na zmeny je 16.3.2021
v nasledovných oblastiach:

  • Metodika Kalkulácia nákladov
  • Definičná príručka
  • Katalóg prípadových paušálov
  • Pravidlá kódovania
  • Zoznam zdravotných výkonov

Zadaným požiadavkám v dotazníku sa venujeme postupne a systematicky podľa dátumu, ako boli zaslané.

Aktuálny stav požiadaviek: 284

Počet požiadaviek k 16.3.2021: 174

Počet odpovedí: 88

Počet požiadaviek po 16.3.2021: 110

Počet odpovedí: 1


Stanoviská k požiadavkám budú doručené na zadaný email v dotazníku a zároveň  budú všetky stanoviská zverejnené na webovej stránke CKS DRG.