Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Vyhlásenie o prístupnosti

Centrum pre klasifikačný systém DRG má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.cksdrg.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. nesúlad s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky o štandardoch pre ITVS
  • V niektorých súboroch chýba alternatívny popis pre odkazy, obrázky [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Niektoré textové prvky v súboroch nemajú dostatočný kontrast medzi textom a pozadím. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
  • Chýbajúce alebo nesprávne definované názvy PDF dokumentov. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
  • Niektoré odkazy nie sú dostatočne zrozumiteľné mimo kontext. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
  • Na stránke dochádza ku kombinácii anglického obsahu a slovenského obsahu v anglickej verzii webového sídla [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
  • Webová stránka obsahuje podľa W3C štandardov nevalidné Vue.js HTML elementy a atribúty [Kritérium úspešnosti: 4.1.1 Syntaktická analýza]
  • Niektoré súbory obsahujú nevalidné použitie elementov [Kritérium úspešnosti: 4.1.1 Syntaktická analýza]
  • Pri filtrovaní výsledkov sa automaticky aktualizujú výsledky, používateľ nie je o zmene informovaný. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 17.1.2024.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 17.1.2024.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade, že sa na našom webovom sídle vyskytuje obsah, ktorý nie je v súlade s pravidlami prístupnosti podľa § 14 ods. 1 vyhlášky o štandardoch pre ITVS, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: cksdrg@health.gov.sk. Správcom webového sídla je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je pán Martin Dobrovodský z Odboru klasifikácie a cenotvorby ústavnej starostlivosti.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivej odpovede na oznámenie nesúladu webového sídla s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky o štandardoch pre ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby alebo v prípade neuspokojivej odpovede na žiadosť o informáciu alebo obsah, ktorý je vyňatý z rozsahu pôsobnosti zákona o ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby, sa môžete obrátiť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako na subjekt poverený presadzovaním Smernice (EÚ) 2016/2102, na adrese:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Pribinova 25

811 09 Bratislava

alebo na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.