Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

{{ page.title }}

Slovník pojmov

Obsahom slovníka sú najčastejšie používané pojmy v súvislosti s úhradovým mechanizmom DRG.

Casemix (CM) je suma relatívnych váh všetkých hospitalizačných prípadov za určité časové obdobie.

Casemix–index (CMI) je aritmetický priemer relatívnych váh všetkých hospitalizačných prípadov za určité časové obdobie a vyjadruje priemernú ekonomickú (nákladovú) náročnosť prípadu v sledovanom časovom období.

Definičná príručka obsahuje detailný popis konkrétnej verzie systému DRG s uvedením grafického znázornenia všetkých zaraďovacích algoritmov, ako aj k nim prislúchajúcim logických výrazov a tabuliek.

DRG (Diagnosis Related Group) je skratka pre označenie „skupiny súvisiacich diagnóz“ vychádzajúca z pôvodného anglického názvu.

DRG systém je klasifikačný systém, ktorý umožňuje zaradiť hospitalizačné prípady podľa diagnóz, diagnostických a liečebných výkonov do skupín s podobným klinickým priebehom a s podobnými ekonomickými nákladmi.

Efektívna relatívna váha sa vypočíta z katalógovej relatívnej váhy pri zohľadnení jej zvýšenia alebo zníženia pre hospitalizácie mimo definovaný interval ošetrovacej doby.

Efektívny casemix a efektívny casemix-index sa vypočítavajú z efektívnych relatívnych váh, t. z. zohľadnením znížení alebo zvýšení základných katalógových relatívnych váh z dôvodu ošetrovacej doby mimo stanovený interval, alebo z dôvodu prekladov medzi nemocnicami.

Grouper (gruper) je softwérový nástroj (počítačový program), ktorý zabezpečuje zaradenie hospitalizačného prípadu do konkrétnej DRG skupiny.

Hlavná diagnostická kategória (MDC) predstavuje prvú úroveň klasifikácie v systéme DRG. Je založená na podobnosti prípadov predovšetkým z hľadiska orgánových systémov.

Hlavná diagnóza je diagnóza, ktorá bola analýzou stanovená ako hlavná príčina vedúca k hospitalizácii pacienta.

Hospitalizačný prípad je hospitalizácia pacienta v lôžkovom zdravotníckom zariadení (v nemocnici) od prijatia pacienta do nemocnice až po jeho prepustenie z nemocnice.

Katalóg prípadových paušálov je zoznam jednotlivých DRG skupín, ktorý obsahuje relatívne váhy a ďalšie údaje relevantné pre DRG zúčtovanie ako napr. ošetrovacie doby a jej hraničné hodnoty pre jednotlivé DRG skupiny, zníženia a zvýšenia relatívnej váhy a prípadne ďalšie pripočítateľné položky.

Klasifikačný systém DRG je ekonomicko-medicínsky klasifikačný systém, v ktorom sa hospitalizačné prípady na základe diagnóz a výkonov, ako aj niektorých iných parametrov, zaraďujú do medicínsky podobných a nákladovo homogénnych skupín (DRG skupín).

Komorbidita je súčasný výskyt dvoch alebo viacerých chorobných procesov bez vzájomného vzťahu.

Komplikácia je chorobný proces (alebo udalosť), ktorý sa objaví počas ochorenia, ale nie je esenciálnou súčasťou tohto ochorenia, aj keď z tohto ochorenia môže vychádzať alebo môže mať nezávislé príčiny.

Komplikácie a komorbidity (CC) sú vedľajšie diagnózy, ktoré spravidla vedú k signifikantne vyššej spotrebe zdrojov.

Pravidlá kódovania je metodika pre zdravotníckych pracovníkov, popisujúca pravidlá pre kódovanie diagnóz a výkonov hospitalizačného prípadu.

Prípadový paušál je paušálna suma v eurách prislúchajúca hospitalizačnému prípadu, ktorý je podľa systému DRG zaradený do jednej DRG skupiny. Prípadový paušál sa vypočíta ako súčin základnej sadzby a efektívnej relatívnej váhy s prípadným pripočítaním ďalších položiek podľa katalógu prípadových paušálov.

Relatívna váha je empiricky určená hodnota, ktorá popisuje relatívnym vyjadrením priemerné náklady na prípad príslušnej DRG skupiny. Relatívne váhy sa stanovujú na základe údajov o nákladoch k jednotlivým hospitalizačným prípadom nemocníc.

Stupeň klinickej obtiažnosti prípadu (PCCL) je miera kumulatívneho efektu komorbidít a komplikácií jedného pacienta (CCL) vypočítavaná pre hospitalizačný prípad. Ide o komplexný výpočet, ktorý má zabrániť, aby rovnaké okolnosti boli viackrát zohľadnené.

Stupeň závážnosti komplikácií a komorbidít (CCL) je hodnota, ktorá sa v systéme DRG prideľuje všetkým vedľajším diagnózam. Hodnoty CCL môžu byť 0 až 4 pre prípady s operáciami a pre novorodencov. V ostatných prípadoch môžu byť hodnoty CCL 0 až 3. Hodnoty znamenajú: 1=ľahká CC; 2=stredne ťažká CC; 3=ťažká CC; 4=mimoriadne ťažká komplikácia alebo komorbidita.

Vedľajšia diagnóza je diagnóza, ktorá sa vyskytuje súčasne s hlavnou diagnózou alebo sa choroba/ťažkosti vyvinuli počas hospitalizácie.

Výkonnostne orientovaná platba je finančná odplata poskytovateľovi za celkovú liečbu súvisiacu s konkrétnou hospitalizáciou. To znamená, že nemocnica (lôžkové zdravotnícke zariadenie) nedostáva platbu za jednotlivé čiastkové výkony súvisiace s liečbou alebo platbu za hospitalizáciu na oddelení, ale dostáva platbu za celý hospitalizačný prípad, ktorá odráža klinickú a ekonomickú náročnosť porovnateľných prípadov s dôrazom na efektivitu a nie je odvodená od nákladov jednotlivej konkrétnej nemocnice.

Základná sadzba je suma v absolútnej hodnote, ktorá je uhrádzaná v systéme DRG za jednotlivý prípad s relatívnou váhou 1,0. Základná sadzba sa stanovuje výpočtami vychádzajúcimi z disponibilných finančných zdrojov.