Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Kvalita dát

CKS DRG

Tím CKS DRG sa prioritne venuje analýze kvality dát získaných od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (PÚZS) a finalizovaniu spätnej väzby. Metodika validácie DRG dávok s výstupmi má aktuálne takmer 400 strán. CKS DRG si uvedomuje dôležitosť validácie DRG dávok pre ich následné využitie. V rámci spätnej väzby sú otvorené oblasti definičná príručka a katalóg prípadových paušálov.


CKS DRG tím v spolupráci najmä so Slovenskou rádiologickou spoločnosťou začal revíziu skupiny 8r v zozname zdravotných výkonov.


EKONOMICKÁ OBLASŤ

Ekonomický tím dokončil revíziu 4. kapitoly kalkulačnej príručky,  ktorú revidoval za pomoci spätnej väzby zo zástupcami na pracovnej skupine ku kalkulácií nákladov na hospitalizačný prípad. Tým ukončil revíziu skupín nákladových stredísk, kde v súčasnosti prebiehajú už len minimálne úpravy.  V júni prebehli 2 stretnutia pracovných skupín a osobné stretnutie vo Fakultnej nemocnici v Trnave, kde sa konzultovali prípadne nejasnosti kalkulácie nákladov, prípadne nejasnosti z medicínskeho hľadiska.

V súčasnosti CKS DRG tím pracuje na revízií príloh v Kalkulačnej príručke – začal prílohou 1 – účtovnou osnovou a jej aktualizáciou a bude pokračovať ďalšími prílohami.


IT OBLASŤ

V júni odovzdali ročnú dávku DRG všetci PÚZS. Kompletný zoznam aj s dátum odovzdania DRG dávok nájdete TU. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich prácu a veríme že budúci rok bude z pohľadu zberu dát úspešnejší. 14 PÚZS, ktorí nedodržali predĺženie termínu do konca apríla prosíme aby boli pripravený odovzdať DRG dávku za rok 2021 v požadovanom termíne.


Dokončuje sa metodika validácie a pripravuje sa analytický sumár o kvalite dát. CKS DRG tím plánuje poskytnúť spätnú väzbu jednotlivým PÚZS s identifikáciou najčastejších chýb. Jedná sa metodiku, ktorá má dnes takmer 400 strán.


MEDICÍNSKA OBLASŤ

Medicínsky tím CKS DRG pokračoval v  spracovávaní spätnej väzby a príprave rôznych metodík a revízií, ktoré sú popísané nižšie.


DEFINIČNÁ PRÍRUČKA

CKS sa venovalo vypracovávaniu podnetov spätnej väzby, ich konzultácii s odborníkmi a zároveň prebieha druhé kolo hlasovania per rollam pracovnej skupiny (PS DP) o vypracovaných podnetoch spätnej väzby. Pripomienky k druhému kolu hlasovania zhodnocujeme a relevantné budú zapracované do riešení a predložené na ďalšie hlasovanie.


CKS spracovalo 18 spätných väzieb (SV), 13 SV bolo predstavených PS DP pre zaujatie stanoviska a zvyšných 16 SV je rozpracovaných.


PRAVIDLÁ KÓDOVANIA

Na Riadiacom výbore bol schválený návrh jednotného kódovania pacientov s ochorením COVID-19, ktorý vstúpil do platnosti 1. júna.


ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV

Riešenia spätných väzieb boli predstavené Pracovnej skupine (PS ZZV), ktorá o podnetoch hlasovala. Podnety, ktoré členovia PS ZZV pripomienkovali, CKS analyzovalo znovu. Na základe analýz boli pripomienky hodnotené a  tie relevantné boli zapracované do riešenia. O týchto podnetoch následne PS ZZV znovu hlasovala. Spätná väzba v oblasti ZZV bola v júni ukončená.


V spolupráci s odbornými spoločnosťami bola spustená revízia skupiny 8r v ZZV (Slovenská spoločnosť anesteziológie a intenzívnej medicíny, Slovenská nefrologická spoločnosť, Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť a Slovenská rádiologická spoločnosť).