Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Najvyšší čas na zmeny

CKS DRG


Klasifikačný systém DRG potrebuje prejsť rozsiahlymi zmenami. Nad týmto tvrdením sa zhodujú všetci odborníci. Zmeny sa vypracúvajú pre pridávanie a odstraňovanie zdravotných výkonov (ZV), v zmenách zaraďovania kódov diagnóz (KD) a ZV v definičnej príručke, v prístupe definovania pripočítateľných položiek, špecifikácie syntetických účtov v Kalkulačnej príručke ale aj kontrole a spracovaniu DRG dávok.


Zásadné zmeny sú očakávané aj v prístupe ku vzdelávaniu užívateľov DRG systému. Niektorí poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti (PÚZS) už implementujú aktuálne trendy, ktoré sa týkajú hlavne vyškolených DRG kóderov. Navrhované zmeny boli komunikované s odborníkmi z rôznych organizácií. Očakávané zmeny vo vzdelávaní budú predstavené v júni na webe CKS DRG po obdržaní pripomienok, prípadného schválenia riadiacim výborom.


Zmena nastala aj v rámci jednotného kódovania hospitalizačných prípadov (HP) s ochorením COVID-19.


EKONOMICKÁ OBLASŤ


Ekonomický tím sa neustále venuje aktualizácií kalkulačnej príručky, ktorú konzultuje na stretnutiach Pracovnej skupiny ku kalkulácii nákladov na HP. V máji prebehli dve stretnutia Pracovných skupín, osobné stretnutia v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, Fakultnej nemocnici Trenčín a v Univerzitnej nemocnici v Martine, kde ekonomický tím konzultoval prípadné nejasnosti alebo navrhované postupy zmien.


CKS DRG tím v spolupráci s Pracovnou skupinou začal pracovať na doplnení a aktualizácií 4. kapitoly v Kalkulačnej príručke, kde revidoval definované skupiny nákladových stredísk. V súčasnosti pracuje na druhej z troch častí. Na základe spätnej väzby sa taktiež uskutočnilo stretnutie so zástupcami z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, kde sa preberali postupy pri kalkulácii nákladov pri zdravotných výkonoch nezaradených do Katalógu zdravotných výkonov. V rámci aktualizácie príloh v Kalkulačnej príručke začal ekonomický tím spoluprácu s odborníkmi pre definovanie pojmu a zostavenie zoznamu transplantátov a tiež sa zúčastnil niekoľkých stretnutí expertných skupín účtovania výnosov a vzťahov zo zdravotnými poisťovňami a s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.


IT OBLASŤ


Zber dát za rok 2020 sa oficiálne skončil 31.5.2021. K tomuto dátumu stihli zaslať dáta takmer všetci PÚZS. Dvaja PÚZS z 86 nestihli zaslať ročnú dávku DRG.


CKS DRG dokončilo metodiku validácie dát a validačné skripty sú finalizované na 87%. Zostáva dopracovať validáciu voči zdravotným poisťovniam a kontrolu klinických väzieb.

Pre zber dát za rok 2021 CKS DRG začalo budovať nové importné rozhranie. Cieľom je dosiahnuť validáciu dát už pri importe ročnej dávky, tak aby bola dodržaná nielen formálna správnosť dát ale aj ich obsahová stránka. Primárnym dôvodom CKS DRG tímu je zlepšiť kvalitu dát, pričom sa zvýši aj náročnosť tvorby ročnej dávky v zmysle, že dáta budú kontrolované v každej oblasti. Bez overenia dát nebude možné dávku naimportovať. PÚZS bude poskytnutá spätná väzba aké konkrétne chyby validátor odhalil.


CKS DRG taktiež pokračuje v rozsiahlej validácii dát za predchádzajúce roky.


MEDICÍNSKA OBLASŤ


V medicínskom tíme sa uskutočnilo 5 stretnutí pracovných skupín, ďalej sa tím CKS DRG venoval spracovávaniu spätnej väzby a príprave rôznych metodík a revízií, ktoré sú popísané nižšie.


KATALÓG PRÍPADOVÝCH PAUŠÁLOV


V máji prebehlo ďalšie stretnutie pracovnej skupiny ku Katalógu prípadových paušálov ohľadom vytvorenia jednotnej metodiky pre pripočítateľné položky. CKS predložilo zhrnutie spätnej väzby ohľadom pripočítateľných položiek a niekoľko variantov metodiky, ktoré sú momentálne vo fáze pripomienkovania. Stanoviská ku spätným väzbám budú zaslané v priebehu nasledujúcich týždňov, nakoľko budú závisieť od finálnej verzie schválenej metodiky.


DEFINIČNÁ PRÍRUČKA


CKS DRG tím sa venoval analýze a vypracovaniu podnetov zo spätnej väzby. CKS kontaktovalo odborníkov za účelom zaujatia stanoviska k navrhovaným riešeniam podnetov. Prebehlo III. stretnutie Pracovnej skupiny k Definičnej príručke (PS DP), na ktorej boli prvé vypracované podnety predstavené a zaslané na hlasovanie per rollam členom PS DP.


Z 39 podnetov spätnej väzby týkajúcej sa Definičnej príručky (DP) bolo zatiaľ spracovaných 17 podnetov, z ktorých 4 podnety sa týkali DRG zaradenia, ktoré nezodpovedá reálnym nákladom, 2 podnety na mapovanie hlavných diagnóz a zdravotných výkonov v algoritme Definičnej príručky, 6 podnetov na podozrenie na nesprávne medicínske zaradenie hospitalizačných prípadov do DRG skupín a 1 podnet na opravu chybného odstránenia duplicity zdravotného výkonu z algoritmu DP. 22 podnetov je stále v procese riešenia.


PRAVIDLÁ KÓDOVANIA


Na pracovnej skupine k Pravidlám kódovania bol schválený návrh kódovania pacientov s ochorením COVID-19. Návrh bol následne predložený Riadiacemu výboru a momentálne prebieha jeho schvaľovanie formou hlasovania per rollam.


ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV


Počas mesiaca máj CKS pokračovalo v analýzach pre spracovanie spätnej väzby, kontaktovalo odborníkov, od ktorých zbieralo vyjadrenia k navrhovaným riešeniam a na IV. stretnutí PS ZZV predstavilo spôsob riešenia konkrétnych podnetov jej členom. Následne boli podnety zaslané na členov s hlasovacím právom pre hlasovanie per rollam.


Zo 42 podnetov spätnej väzby týkajúcej sa ZZV bolo 23 podnetov zaslaných na PS ZZV kvôli hlasovaniu, 10 podnetov zodpovedaných (netýkali sa návrhov na zmeny v ZZV, boli skôr všeobecného alebo informatívneho charakteru) a 9 je ešte v procese riešenia.


CKS postupne pracovalo aj na revízii ZZV, ktorá je plánovaná na letné mesiace. PS ZZV sa zhodla, že skupina 8r súčasného ZZV je v stave, ktorý treba riešiť spôsobom „zbúrania a vybudovania“ v spolupráci s odbornými spoločnosťami.