Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

11 Stretnutí pracovných skupín

CKS DRG


Prebehlo 11 stretnutí pracovných skupín do konca apríla. Tím CKS je zameraný hlavne na stanoviská ku Spätným väzbám a nastavením revízie hlavných DRG výstupov. Zároveň, sa tím CKS  zúčastnil 2 stretnutí s expertami z anglického Natianal Health Service (NHS) a poľského Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) pod záštitou Európskej komisie.


Kľúčová téma pre CKS je výpočet relatívnych váh, ktorého termín sa mierne posúva najmä kvôli rôznym nezrovnalostiam v DRG dávkach a ich nízkej kvalite dát za rok 2019. Validácia DRG dát stále nie je ukončená.


Pri importovaní DRG dávok boli zaznamenané rôzne technické problémy, ktoré sa budeme snažiť vyriešiť novou IT infraštruktúrou k budúcemu roku.


Pri definovaní jednotného postupu kódovania hospitalizovaných pacientoch sa identifikovali nezrovnalosti. Navrhované zmeny vstúpia do platnosti od 1.6.2021 po schválení pracovnou skupinou a riadiacim výborom.


EKONOMICKÁ OBLASŤ


Ekonomický tím sa naďalej venuje aktualizácii Kalkulačnej príručky a jej príloh. Prebehlo tiež druhé stretnutie pracovnej skupiny ku Kalkulácií nákladov, kde sa prekonzultovali návrhy na oddelenie COVID-ových oddelení vytvorením novej skupiny nákladových stredísk.


V súčasnosti je vo fáze pripomienkovania. Tím CKS pracuje na aktualizácií a doplnení účtovej osnovy pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (PÚZS) , ktorú plánujú zjednotiť. Pripravuje sa zoznam priamych nákladov, ktoré budú zadefinované a zapracované do Kalkulačnej príručky.


Začiatkom mája prebehne v poradí už tretie stretnutie pracovnej skupiny, na ktorom sa bude diskutovať o spomínaných návrhoch. Spracovávali sa tiež podnety zo spätnej väzby.


IT OBLASŤ


IT tím CKS DRG pokračuje v zbere údajov DRG od PÚZS aj po termíne odovzdania ročnej dávky. Niektorí PÚZS nestihli odovzdať dávky k tomuto termínu z rôznych príčin. Niektorí mali problém s účtovníctvom a termínom podania daňového priznania, niektorým dokonca chýbali zamestnanci, ktorí spomínané dáta vytvárajú. CKS im preto poskytol odklad termínu do 30.4.2021, k tomuto dátumu by mali mať všetky dáta byť k dispozícii. Zatiaľ je evidovaných naimportovaných 66 DRG dávok. 7 PÚZS bola akceptovaná žiadosť o predĺženie termínu do 30.4.2021. Od zvyšných 13 PÚZS čakajú na vyjadrenie k termínu zaslania ročnej dávky.


Na pracovnej skupine DATA bude zadefinované nové metodické usmernenie, ktoré vyrieši súčasnú heterogenitu dát. Ambíciou CKS, v spolupráci s členmi PS, je zlepšiť kvalitu dát na maximálnu možnú úroveň. V súčasnosti bude treba vylúčiť veľkú skupinu dát, ktoré neprejdú validáciou. Na základe odsúhlasených zmien v PS budú mať už dáta za tento rok oveľa vyššiu kvalitu.


Tím CKS naďalej pokračuje aj s prípravou komplexnej metodiky validácie dát s dátami z roku 2019. Zatiaľ bolo realizovaných 85 validačných kontrol po formálnej a obsahovej stránke v DRG dátach. 35 kontrol identifikovalo nezrovnalosti. Najviac chybových záznamov bolo identifikovaných pri kontrole položiek zdravotných výkonov, kt. sa overujú  voči číselníkom dávky. Zároveň pomerne veľká časť chybných záznamov boli nájdené v tabuľkách úhrady a náklady.


MEDICÍNSKA OBLASŤ


V medicínskom tíme sme uskutočnilo až 7 stretnutí pracovných skupín, venovali sa spracovávaniu spätnej väzby a príprave rôznych metodík a revízií, ktoré sú popísané nižšie.


KATALÓG PRÍPADOVÝCH PAUŠÁLOV


V apríli prebehlo ďalšie stretnutie pracovnej skupiny ku Katalógu prípadových paušálov, z ktorej vzišla dôležitá potreba zapracovania metodiky pre pripočítateľné položky do metodiky prepočtu relatívnych váh.

CKS bude na danej metodike pracovať v nasledujúcich týždňoch spolu so spracovávaním spätnej väzby v tejto problematike ako aj na analýzach potrebných pre zašpecifikovanie niektorých parametrov samotnej metodiky prepočtu relatívnych váh.


DEFINIČNÁ PRÍRUČKA


CKS DRG tím sa venoval analýze a vypracovaniu podnetov zo spätnej väzby. Prebehla Pracovná skupina k Definičnej príručke (PS DP), na ktorej bol predstavený plán revízie Definičnej príručky na rok 2021.

Prebehlo školenie zamerané na fungovanie a obsluhu Pflegetool-u, ktorý vytvára Definičnú príručku. CKS DRG tím je vďačný za stretnutia s kolegyňou p. Pipíškovou z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Vypracovaný návrh kódovania  s ochorením COVID-19, bol predstavený Pracovnej skupine k metodickým usmerneniam a pravidlám kódovania (PS MUPK), ktorý je momentálne vo fáze pripomienkovania.


Typy HP rozdelené podľa dôvodu prijatia a potvrdeného ochorenia COVID-19 a prehľad možností kódovania klinických situácii týkajúcich sa COVID-19Obrázok 1: Typy HP rozdelené podľa dôvodu prijatia a potvrdeného ochorenia COVID-19 a prehľad možností kódovania klinických situácii týkajúcich sa COVID-19


ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV

V apríli sa spracovávali spätné väzby od PÚZS. Spracované podnety sa teraz rozposielajú odborníkom pre vydanie stanoviska. Odsúhlasené návrhy budú následne prezentované Pracovnej skupine k Zoznamu zdravotných výkonov.

PS ZZV začala s nastavovaním procesu revízie. Najviac výkonov kódovali odbornosti 1 – vnútorné lekárstvo a 10 – chirurgia. Vybrali sme výkony, ktoré používajú tieto odbornosti spoločne, a z nich signifikantné kódy. Získali sme tak 1 169 kódov výkonov z aktuálneho ZZV. Tieto kódy sú v procese revízie (hľadanie duplicít, nešpecifických výkonov a pod.). CKS oslovilo 14 odborných spoločností, medzi ktoré sa tieto výkony rozdelili. Snahou bolo predstaviť odborníkom spôsob, akým by sa mala revízii realizovať. Revízia je plánovaná na začiatok leta.CKS DRG tím