Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Prvé historické stretnutia

CKS DRG


V mesiaci marec prebehlo 45. zasadnutie Riadiaceho výboru (RV) pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien, historicky prvé na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.


CKS zároveň otvorilo 5 pracovných skupín (PS) (z celkovo 7 pracovných skupín), do ktorých členovia riadiaceho výboru nominovali svojich zástupcov a začali spolupracovať na zveľaďovaní DRG systému na Slovensku. Jednotlivých členov a zápisy zo stretnutí PS nájdete TU.

Historicky I. DRG Konferencia na Slovensku sa uskutočnila 23.3.2021 pod záštitou p. štátneho tajomníka Petra Stachuru. Konferencia mala takmer 200 účastníkov a vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebiehala online. Zúčastnili sa jej zástupcovia asociácií nemocníc, zdravotných poisťovní, odborných spoločností a aj zahraniční experti z Európskej komisie a Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus. Záznam z konferencie nájdete TU a jednotlivé prezentácie TU. CKS DRG tím sa teší aj z nástupu 2 nových kolegýň: na ekonomickú oblasť a administratívne zastrešenie  centra pre klasifikačný systém, spolu s oblasťou vzdelávania.

Lehota pre posudzovanie návrhov na zmeny v DRG (Spätná väzba) bola do 16.3.2021.

175 požiadaviek bolo zaslaných, na ktoré sa CKS primárne zameria (pričom jedna požiadavka často obsahuje viac požiadaviek). Ku dnešnému dňu sa eviduje 244 požiadaviek. Všetky stanoviská ku Spätnej väzbe budú zverejnené TU. CKS navrhlo jednotné pravidlá pre posudzovanie návrhov na zmeny, ktoré predstavilo jednotlivým pracovným skupinám na spripomienkovanie. Začali sa venovať rôznym analýzam, ktoré sú predstavené nižšie jednotlivými kolegami.

Pri detailnom prechádzaní jednotlivých oblastí je potrebné skonštatovať, že pravidlá a usmernenia nie sú jednotne nastavené, chápané a dodržiavané účastníkmi DRG, čo zo značnej časti deformuje správne fungovanie DRG systému.


IT OBLASŤ


V marci CKS DRG tím získal prístup k serverom, kde sú uložené DRG dáta. Prevádzkovateľom serverov je zatiaľ Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). CKS DRG tím pokročil v oblasti metodiky validácie, na ktorej sa intenzívne pracuje. Zároveň sa začala procesovať validácia dát podľa danej metodiky, pričom výstupy ukazujú na nevyplnené základné údaje. Doplnenie údajov bude žiadané od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (PÚZS) po ukončení kompletnej validácie dát.


Prebehla prvá pracovná skupina DRG dáta. Podnety členov, ale aj externých členov  budú zapracované a prezentované na najbližšej PS v polovici apríla. Členovia PS majú tiež možnosť pripomienkovať spomenutú metodiku validácie. Koncom marca sa začal pripravovať e-DRG portál pre nahrávanie dávok PÚZS za rok 2020, nahratie DRG dávky je k dispozícii TU


MEDICÍNSKA OBLASŤ


V medicínskej oblasti sa tím CKS DRG venoval najmä spracovávaniu podnetov so spätnej väzby a príprave podkladov na RV, DRG konferenciu a jednotlivé PS. Za medicínsku oblasť boli zatiaľ otvorené 3 PS – ku Katalógu prípadových paušálov (KPP), Definičnej príručke a Zoznamu zdravotných výkonov. CKS predstavil členom PS metodiky, ktoré majú momentálne možnosť pripomienkovať. Hneď po Veľkej noci sú naplánované ďalšie stretnutia PS, kde už majú byť dané metodiky upravené podľa pripomienok, schválené a predstavené RV. Zo strany CKS budú predstavené aj ďalšie časti metodík, na ktorých tím DRG intenzívne pracuje.


KATALÓG PRÍPADOVÝCH PAUŠÁLOV


V rámci spätnej väzby ku Katalógu prípadových paušálov (KPP) prišlo najviac podnetov ku zmene relatívnych váh, niektorých ošetrovacích dôb a k pripočítateľným položkám. Základom pre vyriešenie týchto problémov bude globálny prepočet relatívnych váh a ošetrovacích dôb, ktorý sa v blízkej dobe chystá. Základná metodika prepočtu je práve vo fáze pripomienkovania PS. Zároveň je v pláne pripraviť aj metodiku pre spravodlivé pridávanie a naceňovanie pripočítateľných položiek.


DEFINIČNÁ PRÍRUČKA


CKS DRG tím sa venoval zberu a analýze spätnej väzby týkajúcej sa Definičnej príručky a následnej príprave kritérií na vyhodnotenie a  zapracovanie podnetov zo spätnej väzby. Tieto kritériá boli pripravované pre Pracovnú skupinu k Definičnej príručke (PS DP) a momentálne sú v procese pripomienkovania.


Členovia PS sa zaoberali otázkou revízie Definičnej príručky, ktorú by CKS chcelo uskutočniť tento rok. Pri navrhovaní hlavných diagnostických kategórii, ktoré by mali podliehať revízii sa zamerali na tie, ktoré obsahujú najviac hospitalizačných prípadov (HP), najviac úhrad, no zároveň z (predbežných) dát porovnávali aj podiel uhradených nákladov, ktoré majú PÚZS s HP. Podrobný plán revízie bude predstavený PS DP a následne RV.


Porovnávali sa rôzne spôsoby kódovania HP s COVID-19 v zahraničí. CKS DRG tím pripravuje návrh  spomínaného kódovania v rámci PS Pravidlá kódovania, aby dáta vykazované PÚZS boli zjednotené . Sfinalizoval sa dokument, ktorého podstatou je zhrnutie hlavných princípov fungovania Definičnej príručky, zverejnený je TU.


ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV


Tím CKS DRG sa zameral na hľadanie najpoužívanejších častí zoznamu zdravotných výkonov. K zdravotným výkonom vykázaným u PÚZS priradili odbornosť, a pozreli sa na dve najpočetnejšie : vnútorné lekárstvo (kód odbornosti 1) a chirurgia (kód odbornosti 10). Tieto odbornosti používajú cez 6 000 kódov z celého ZZV, z toho 2 490 spoločne.


K zoznamu zdravotných výkonov od PÚZS v rámci spätnej väzby pribudlo mnoho sťažností  na oblasť Intervenčnej Rádiológie (IRA), ktorá má viacero problémov. Kódy sa vyskytujú duplicitne, sú zle špecifikované, alebo chýbajú pre niektoré realizované procesy v nemocniciach úplne.


Viac ako 80% kódov, ktoré boli nahlásené PÚZS ako problémové, spadajú do spomínaných 2 490 kódov používaných spoločne v odbornostiach 1 a 10.


V marci bola zriadená Pracovná Skupina k Zoznamu Zdravotných Výkonov (PS ZZV). Na prvom stretnutí CKS prezentovalo kritériá, ktoré chce v budúcnosti aplikovať na podnety spätnej väzby. Ďalej plánujú na PS ZZV hovoriť o revízii ZZV, kam plánujú pozvať odborné spoločnosti, podľa dotknutých oblastí ZZV. Revízia by mala začať spomenutými 2490 kódmi (využívajú sa najfrekventovanejšie a zahŕňajú viac než 80% sťažností).


Sfinalizoval sa dokument, ktorého podstatou je zhrnutie hlavných princípov fungovania Zoznamu zdravotných výkonov, ktorý je zverejnený TU.CKS DRG tím