Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Začiatok DRG na MZ SR a presun kompetencií

CKS DRG


Našu prácu v Centre pre klasifikačný systém DRG (CKS DRG) na MZ SR by sme radi prezentovali odbornej verejnosti vo forme mesačných blogov. Aktuálne sa nachádzame na ceste k funkčnému platobnému mechanizmu. Úrad pre dohlaď nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) pracoval na danej agende od roku 2009 a vynaložil nemalé úsilie aby DRG bolo pripravené stať sa platobným mechanizmom. Pre dosiahnutie daného cieľa, teda pre úplné sfunkčnenie plošného financovania podľa DRG je však ešte nevyhnutné vykonať zásadné zmeny, ktoré v súčasnosti analyzujeme. CKS DRG tím plánuje dosiahnuť tento cieľ do dvoch rokov.


Pre súčasný CKS DRG tím je náročné orientovať sa vo všetkých relevantných dokumentoch, pretože existujú vo viacerých verziách, ako aj porozumieť doterajším postupom a pravidlám ÚDZS a získanie prístupu k databáze DRG. Doteraz nevieme podľa akej metodiky boli v roku 2016 počítané relatívne váhy, ktoré chceme nastaviť spravodlivo tak, aby DRG odzrkadľovalo realitu vynaloženej zdravotnej starostlivosti.


Definovali sme dátový tok v DRG a zároveň sa zameriavame na kontrolu dát a ich následnú opravu, čo považujeme za kľúčový krok v rámci implementácie DRG. Okrem toho tvoríme tím CKS DRG, pracujeme na I. DRG konferencií, vytvárame riadiaci výbor a plánujeme stretnutia so všetkými účastníkmi DRG, aby sme poznali reálnu situáciu v DRG na Slovensku. O konkrétnych oblastiach sa dočítate nižšie v častiach kolegov.


IT OBLASŤ

V rámci IT časti tímu CKS DRG sme sa prvý mesiac oboznamovali so štruktúrou dát zasielaných jednotlivými PÚZS a naštudovali si mechanizmus odovzdávania dát cez webový portál eDRG na ÚDZS. Oboznámili sme sa s aktuálnym stavom aplikácii a infraštruktúrou využívanou na prevádzku ako  portálu, tak aj dátového úložiska. Vychádzajúc z xsd schémy, používanej na validáciu xml súborov s dátami, a metodického usmernenia sme vytvorili predpokladaný data model.


Na stretnutí so zamestnancami zodpovednými za DRG na ÚDZS sme sa dohodli, ako bude prebiehať presun kompetencií na MZ SR. Všetky prostriedky IT budú z migrované až vtedy, keď bude na to pripravené MZ SR aj po technickej stránke. Zatiaľ ostávajú na serveroch ÚDZS. Z našej strany musíme zabezpečiť vytvorenie informačnej infraštruktúry v spolupráci s IT oddelením MZ SR. Migrované budú databázový a aplikačný server, na ktorom je spustená aplikácia Grouper pre potreby eDRG portálu, taktiež aj samotný eDRG portál – jeho produkčná aj testovacia verzia. Po migrácii sa sústredíme na rozšírenie a vylepšenie validačných mechanizmov, aby boli k nasledujúcim výpočtom a analýzam pripustené iba dáta bez chýb.


MEDICÍNSKA OBLASŤ

Po úvodnom oboznámení sa s aktuálnym stavom DRG systému a jeho nedostatkami sme identifikovali prvotné kritické miesta, ktoré je potrebné vylepšiť a aktualizovať, aby sa DRG mohlo stať funkčným a spravodlivým mechanizmom na financovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti.


Za najkritickejšiu potrebu zmeny považujeme systémové prepočítanie parametrov, ktoré majú najvýraznejší vplyv na stanovenie ocenenia jednotlivých hospitalizačných prípadov – tzv. relatívnych váh, ktoré prislúchajú jednotlivým DRG skupinám. Analýzou Katalógov prípadových paušálov (KPP) sme zistili, že aktuálne platné relatívne váhy a ostatné parametre KPP, ktoré vstupujú do oceňovania, sú bezo zmien platné od pilotného zavádzania DRG systému na Slovensku – teda od roku 2016. Tieto hodnoty boli pritom prevzaté a iba mierne upravené od nemeckého InEKu (G-DRG), od ktorých bol prebratý celý SK-DRG systém, pričom preberané hodnoty pochádzajú z dát z nemeckých nemocníc z roku 2009. Alarmujúcim výsledkom je, že pri niektorých súčasných hospitalizačných prípadoch nepokryje súčasným SK-DRG systémom priradené ocenenie ani náklady na použitý materiál. Parametre KPP je teda potrebné prepočítať tak, aby zodpovedali aktuálnej skutočnej nákladovosti hospitalizačných prípadov, vychádzajúc pri tom z dát hospitalizácií zo slovenských nemocníc za posledné 2 roky. Momentálne finalizujeme metodiku prepočtu týchto parametrov a po úspešnej migrácii zvyšných potrebných komponentov od ÚDZS prebehne samotný prepočet a s ním spojené analýzy.


Ďalšími kritickými potrebami zmien a aktualizácií v medicínskej oblasti, ktorým sa v blízkej dobe po personálnom posilnení plánujeme venovať, je reevidovanie Definičnej príručky a Zoznamu zdravotníckych výkonov. K daným krokom je však nevyhnutná aj spätná väzba z nemocníc, pretože práve tam narážajú na konkrétne chyby, či nedostatky DRG v praxi. Spustili sme preto nový spôsob pripomienkovania prostredníctvom dotazníka priamo na webovej stránke MZ SR, kde je možné zadávať a popísať pripomienky akéhokoľvek druhu, ku ktorejkoľvek časti DRG systému. Vnímame, že spätná väzba je pre fungujúci, realite zodpovedajúci a spravodlivý DRG systém esenciálnym prvkom, preto budeme odpovedať na všetky pripomienky a návrhy, ktoré nám budú prichádzať.CKS DRG tím