Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

DRG sa rozbieha

CKS DRG


Centrum pre klasifikačný systém (CKS) postupne nastavuje kontúry DRG na Slovensku. V prvých krokoch sa zameriavame na pochopenie procesov, ktorými sa riadil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Definujeme jednotný a transparentný proces pre výpočet relatívnych váh, tvorbu zoznamu zdravotných výkonov a schvaľovania zmien v definičnej príručke. Pracujeme na novom webe CKS DRG, ktorý je už dostupný. Uzatvárame program I. DRG Konferencie a čakáme už len na potvrdenie od Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK).


Štatút riadiaceho výboru bol schválený a prvé zasadnutie je plánované na 10.3.2021. V roku 2020 sme požiadali Európsku komisiu, v rámci výzvy, o expertnú konzultáciu pre správne nastavenie systému DRG. Projekt bol schválený a tento rok by sa mal spustiť. Nastavenie potrieb bolo konzultované aj so staronovými členmi riadiaceho výboru.


Spätná väzba je pre DRG systém kľúčová. Uskutočnili sme preto stretnutia s približne 50 poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti (PÚZS) a odbornými spoločnosťami na zistenie stavu DRG a prípadnú koordináciu pre zadávanie spätnej väzby. Lehota pre posudzovanie návrhov na zmeny bola stanovená na 16.3.2021.

Nakoľko DRG nebolo nijakým spôsobom prispôsobené aktuálnej epidemiologickej situácií, pripravili sme usmernenie pre tvorbu DRG dávky za rok 2020 a určili prvú tému pracovnej skupiny pre ekonomickú oblasť pre správne kalkulovanie nákladov spôsobené pandémiou COVID-19. Rovnako sme aktualizovali nové číselníky pre tvorbu DRG dávky za rok 2020, kde sme upravovali rôzne nezrovnalosti, ako napr. chýbajúce PÚZS. Rovnako sme aktualizovali číselník pripočítateľných položiek pre rok 2021 kde sme identifikovali napr. duplicitné kódy. Číselník sme nakoniec vydali aj s nezrovnalosťami, keďže historicky ho vydávali zdravotné poisťovne (ZP).


IT OBLASŤ


V rámci IT časti tímu pokračujeme v migrácii dát z ÚDZS na CKS. Špecifikovali sme požiadavky na IT infraštruktúru potrebnú pre chod DRG systémov, import a databázu. Pokračovať vo výberovom konaní bude IT oddelenie Ministerstva zdravotníctva SR.


Vydali sme nové číselníky potrebné pre vytvorenie dávky DRG za rok 2020 a rovnako aj číselník pre dávku 274b pre rok 2021, ktoré sme zverejnili na stránke eDRG portálu. Na novom webe CKS DRG, na ktorom tiež intenzívne pracujeme, už sú rovnako zverejnené.

Pracujeme na zadefinovaní konceptu, ako aj presnej metodiky validácie dát od PÚZS, ktorá je nevyhnutná na očistenie dát od chýb formálneho, ako aj ekonomického a klinického charakteru. Ak totiž chceme, aby DRG systém naozaj odzrkadľoval súčasnú klinickú situáciu a zároveň aj reálnu nákladovosť, správne dáta sú na prepočty nevyhnutné. Vykonali sme prvotné validácie a identifikovali PÚZS s chýbajúcimi dátami. Ďalej sa snažíme identifikovať všetky chýbajúce, nekompletné alebo chybné dáta.


Sledujeme základné zlepšenie v odovzdaní dát od PÚZS za rok 2019 oproti roku 2018. Zlepšenie nastalo v tom, že všetky sledované PÚZS v systéme DRG odovzdali ročnú dávku. V roku 2018 nevyplnilo údaje o nákladoch 14 nemocníc. V roku 2019 neuviedlo finančné uznanie 13 nemocníc, taktiež 13 nemocníc neuviedlo úväzky personálu a kapacity lôžok a 8 PÚZS chýbali všetky vyššie spomenuté údaje. Kým v roku 2018 bolo 11 nemocníc, ktoré mali prípady s neuvedenou DRG skupinou, v roku 2019 je to 5 PÚZS.


MEDICÍNSKA OBLASŤ

Rozšírili sme tím venujúci sa rozsiahlej medicínskej oblasti o dvoch nových kolegov. Podarilo sa nám zorientovať v množstve dokumentov, ich verziách a analýzach, ktoré sme obdržali od ÚDZS v rámci presunu kompetencií. Analyzujeme dokumenty, ktoré potrebujú revíziu najakútnejšie. Proces migrácie DRG databázy je však zdĺhavejší ako sme predpokladali, a tak sme ešte neboli schopní vykonávať komplexné analýzy nad medicínskymi a ekonomickými dátami od PÚZS. Komplexné analýzy plánujeme spustiť v najbližších dňoch.


Skontaktovali sme sa s jednotlivými PÚZS ohľadom spätnej väzby na DRG systém. Počúvame Vaše problémy z praxe a vítame aj prípadné návrhy na ich riešenie. Na úplné sfunkčnenie DRG majú totiž zásadný vplyv dve veci: správne medicínske a ekonomické dáta, ako aj vedomosť o všetkých problémových častiach. Pracujeme na stanovení logického, jasného a transparentného postupu pri schvaľovaní jednotlivých pripomienok – aby bola každá požiadavka posudzovaná nielen na základe konkrétnej odbornosti a čiastkovej potreby, ale aj komplexnej logiky DRG a aby boli následne boli všetky odpovede rovnakým spôsobom zverejňované a dostupné a zmeny rozumne zapracované.


KATALÓG PRÍPADOVÝCH PAUŠÁLOV


Sfinalizovali sme metodiku prepočtu relatívnych váh (RV) a ostatných parametrov z KPP na základe G-DRG. Na nastavenie niektorých konkrétnych parametrov a vzorcov je však ešte nevyhnutné vykonať niektoré simulácie a analýzy na dátach PÚZS, čomu sa plánujeme venovať hneď po sprístupnení DRG databázy.

Zanalyzovali sme vývoj pripočítateľných položiek v KPP, ako aj duplicity niektorých ich hodnôt v číselníkoch. Za posledný rok pribudlo v KPP 32 nových položiek liekov, 27 ŠZM a bolo odhalených 56 duplicitných kódov. Číselník sme nakoniec vydali aj s nezrovnalosťami, keďže historicky ho vydávali zdravotné poisťovne (ZP) a nechceli sme spôsobiť chaos v číselníkoch. Budeme sa danej téme venovať v rámci pracovnej skupine DRG dát.


DEFINIČNÁ PRÍRUČKA


Venovali sme sa identifikácii zmien v Definičnej príručke (DP) za jednotlivé roky. Púšťame sa do nastavovania procesov jej revízie. Plánujeme začať s revíziou MDC 05 - nakoľko ide o jednu z najnákladnejších a najpočetnejších hospitalizácií MDC za rok 2019.


Pri porovnaní prvej verzie DP s najaktuálnejšou verziou sme našli zmeny v tabuľkách zdravotných výkonov a hlavných diagnóz. Zmeny nastali aj na úrovni DRG-skupín, najvýznamnejšie z nich sú zmena názvu alebo priradeného segmentu skupiny, vymazanie DRG-skupiny, rozšírenie DRG-skupiny o konkrétny zdravotný výkon. Tabuľky zdravotných výkonov v MDC 05 boli v porovnaní s prvou verziou výrazne zmenené, nakoľko v roku 2015 došlo k preklasifikácii ZZV. Napríklad MDC05-1 prešla kompletnou premenou - z pôvodných 8 výkonov vo verzii 1.0 neostal v tejto tabuľke žiaden a boli nahradené 15timi výkonmi vo verzii DP 2021, výkony v MDC05-2 boli taktiež zmenené - verzia DP 1.0 obsahuje výkony s kódmi 5k110 až 5k398.0 a verzia DP 2021 obsahuje kódy od 5k510.2 až po 5k79x. Pri porovnaní tretej tabuľky výkonov MDC05-3 sme identifikovali 26 pridaných výkonov vo verzii DP 2021 oproti verzii 1.0 a 6 zmazaných výkonov. Z čoho vyplýva, že pokiaľ sa tabuľky výkonov nelíšili celé, pribudol vysoký počet nových výkonov. Takisto aj tabuľka hlavných diagnóz MDC 05 prešla zmenami, z ktorých výrazné boli pridanie alebo zmena viac ako desať HDg.


ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV


Zamerali sme sa na detailné pochopenie tvorby zoznamu zdravotných výkonov (ZZV). Tento proces nám poskytol pohľad nie len na pozadie tvorby ZZV ale aj na historický vývoj ZZV v rámci porovnania zmien z predošlých verzií s aktuálnou verziou a umožnil nám porozumieť procesom v súvislosti s úpravami ZZV pre DRG.

Kódy zdravotných výkonov (ZV) síce vychádzali z nemeckého OPS (ekvivalent k ZZV v G-DRG), ale už na prvý pohľad vidieť, že kódy slovenského ZZV-DRG boli zostavované iným spôsobom. Plánujeme sa teda pozrieť bližšie na OPS so snahou nájsť podobnosti, ale aj rozdiely.

Význam jednotlivých znakov použitých v kóde sa naprieč kapitolami líši a zdá sa, že neexistuje jednotná logika tvorby kódu ZV. Pôvodný ZZV sa od dnešného značne odlišuje. Ročne pribúdali stovky ZV. Verzia pre rok 2015 prešla veľkou revíziou. Zmazaných bolo cez 1000 výkonov, kódovanie prešlo zmenou, a podľa každoročného trendu, výkony boli aj pridané. V konečnom dôsledku má dnešný ZZV o 8 000 výkonov viac ako pôvodný z roku 2011. Odstránená bola celá kapitola č. 2 (laboratórne výkony). Snahou bude zjednotiť princípy kódovania naprieč celým zoznamom.

Ďalšou snahou bude lokalizovať problémy spomenuté v spätnej väzbe (napr. duplicitné výkony), a postupne zapracovávať ich riešenia do novej verzie ZZV.CKS DRG tím