Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

{{ page.title }}

SÚHLAS

v zmysle čl. 6 ods.1, písm. a) a čl.7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) a §14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Týmto ako dotknutá osoba udeľujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov vrozsahu Vami zadanej e-mailovej adresy.


Prevádzkovateľovi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava, IČO: 00165549, tel.: 02/593 73111, telefón 02/593 73 11, e-mail: office@health.gov.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) za účelom prihlásenia a správy Vášho účtu na portáli v rámci webovej stránky www.cksdrg.sk na dobu do odvolania uloženého súhlasu.


Výslovný súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa office@health.gov.sk alebo na adresu sídla prevádzkovateľa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava.


Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Prevádzkovateľ zabezpečí, aby boli osobné údaje dotknutej osoby dostatočným spôsobom chránené pred odcudzením, pred náhodným alebo cieľavedomým prístupom nepovolanej osoby, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Vytvorí také podmienky, aby pri spracúvaní osobných údajov nebola ohrozená ich dôvernosť a integrita.


Doplňujúce informácie o spracúvaní osobných údajov podľa § 19 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:


 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

  Prevádzkovateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „prevádzkovateľ“)

  Adresa: Limbová 2, 837 52 Bratislava

  IČO: 00165549


 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

  e-mail: dpo@health.gov.sk

  Telefónne číslo: +421 908 948299


 3. Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii

  Prevádzkovateľ nebude uskutočňovať prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii.


 4. Doba uchovávania osobných údajov

  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.


 5. Práva dotknutej osoby:

  7.1 právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom dotknutej osoby (§ 21 zákona),

  7.2 právo na vymazanie osobných údajov (§ 23 zákona),

  7.3 právo na opravu osobných údajov (§ 22 zákona),

  7.3 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 zákona),

  7.4 právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 zákona),

  7.5 právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26 zákona),

  7.6 právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať (§ 14 ods. 3),

  7.7 právo podať návrh na začatie konania podľa (§ 100 zákona).


 6. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

  Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje dotknutej osoby automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania.