Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Aktualizácia Prílohy D Definičnej príručky

Dôvod aktualizácie prílohy D

CKS plánuje pre verziu systému SK-DRG-2023 aktualizáciu Prílohy D Definičnej príručky, ktorá popisuje proces overovania demografických a klinických údajov v procese zaraďovania hospitalizačného prípadu do DRG skupiny.

Príloha D bola do Definičnej príručky pridaná vo verzii SK-DRG-2019. V porovnaní s G-DRG, nebola pri pridaní preložená celá príloha – došlo k vynechaniu dôležitých častí, ktoré upresňujú rozlišovanie medzi neodvratnou chybou (ozn. fatal flag) a varovným príznakom (ozn. flag). Všetky tabuľky konfliktov klinických premenných je potrebné vnímať v kontexte rozlišovania medzi flag a fatal flag, preto CKS navrhuje aktualizáciu Prílohy D, piateho zväzku Definičnej príručky, ktoré upraví nastavenie systému SK-DRG 2023 (aktualizované časti sú vyznačené farebne) v nižšie popísanej forme.


Formulácia navrhovanej aktualizácie

D.1 Úvod

Pred priradením prípadu k MDC kategórii overuje Grouper platnosť jednotlivých premenných na základe demografických a klinických údajov platnosť jednotlivých premenných. V priebehu tohto overovania môže byť generovaný varovný príznak (ozn. flag), pokiaľ program narazí na neplatné informácie alebo nezrovnalosti. Okrem toho je zobrazená neodvratná chyba (ozn. fatal flag), pokiaľ nie je možné priradiť MDC/DRG z dôvodu problému (napr. z dôvodu neplatnej vekovej informácie). Záznamy s neodvratnou chybou sú priradené do jednej Keď sa v procese spracovania zistia určité závažné inkonzistencie alebo neplatné údaje, v dôsedku čoho nie je možné zaradiť prípad do žiadnej MDC/DRG je výsledkom zaradenia jedna z troch DRG skupín: 960Z, 961Z alebo 963Z

V nasledujúcej časti tejto prílohy sú uvedené bližšie informácie k jednotlivým premenným.


D.2 Demografické údaje

(nie je potrebné meniť)


D.3 Prípustné hodnoty pre klinické premenné

Grouper overuje platnosť všetkých diagnóz a výkonov nielen vo vzťahu k číselníkom MKCH-10-SK a ZZV-DRG ale aj vo vzťahu k veku a pohlaviu pacienta. Kódy, ktoré sa vyskytujú viac ako raz, sú ignorované pokiaľ sa týkajú diagnóz, no nie ak sa týkajú zdravotných výkonov. Okrem toho sa overuje hlavná diagnóza, za účelom zabezpečenia prijateľnej hlavnej diagnózy, že nie je kódom manifestácie, t. j. kód s hviezdičkou, ani kódom opisujúcim externú príčinu poranenia alebo otravy (viď skupiny V, W, X a Y MKCH-10-SK) alebo kódom s výkričníkom, či je diagnóza povolená ako hlavná diagnóza (pozri pravidlá kódovania v systéme DRG).

Kontroluje sa aj platnosť kombinácií pôrodníckej diagnózy a kódov zdravotných výkonov. Ak bol v diagnóze zahrnutý cisársky rez, ale nebol zaznamenaný žiadny kód výkonu, prípad bude zaradený do DRG 962Z Neprípustné kódovanie cisárskeho rezu.


D.4 Varovné príznaky a neodvratné chyby

Ako už bolo spomenuté, v priebehu overovania demografických a klinických charakteristík môže byť generovaný varovný príznak (ozn. flag) aj príznaky neodvratnej chyby (ozn. fatal flags). V zásade platí nasledovné:

  1. Všetky neprípustné hlavné diagnózy (tabuľka D.7) sú neodvratné chyby (fatal flags) a spôsobujú priradenie hospitalizačného prípadu k chybovej DRG 961Z Neprípustná hlavná diagnóza.
  2. Väčšina kódov v tabuľke konflikt s vekom dojča (tabuľka D.4a) sú fatal flags, pokiaľ sú vykázané ako hlavná diagnóza a
    1. pacient je vo veku od 28 do 364/5 dní a má hmotnosť pri prijatí vyššiu ako 2 500 gramov alebo
    2. pacient má 1 rok alebo viac.Hospitalizačné prípady liečby dojčiat s takouto chybou sú zaradené do DRG 963Z Novorodenecká diagnóza nezlučiteľná s vekom alebo hmotnosťou.
    Hospitalizačné prípady liečby dojčiat s takouto chybou sú zaradené do DRG 963Z Novorodenecká diagnóza nezlučiteľná s vekom alebo hmotnosťou.
  3. Niektoré kódy diagnóz v dvoch tabuľkách konfliktov s pohlavím (tabuľky D.5a a D.7c) môžu tiež predstavovať neodvratné chyby (fatal flags), pokiaľ je hospitalizačný prípad zaradený do MDC, pri ktorej výbere záleží na pohlaví hospitalizačného prípadu (MDC 12 Choroby mužských pohlavných orgánov, MDC 13 Choroby ženských pohlavných orgánov, MDC 14 Gravidita, pôrod a šestonedelie). Hospitalizačné prípady pri ktorých konflikt s pohlavím predstavuje neodvratnú chybu sú priradené do MDC, ktorá je determinovaná na základe hlavnej diagnózy, avšak sú zaradené do DRG 960Z Nezatriediteľné do skupín.
  4. Všetky ostatné klinické príznaky – kód pre externú príčinu, konflikt s vekom a konflikt s pohlavím (s výnimkou diagnóz, ktoré sa týkajú iba MDC 12, MDC 13 alebo MDC 14) – sú označené varovným príznakom (flag), nie sú však neodvratnou chybou (fatal flag).

D.6 Status groupera

Na konci zaraďovania hospitalizačného prípadu sa priradí každému hospitalizačnému prípadu tzv. status groupera (ďalej GST), ktorý označuje úspešné ukončenie zaraďovacieho procesu. Ak grouper pri pokuse o zaradenie do DRG narazí na chýbajúce alebo neplatné informácie, záznam sa priradí k DRG 960Z Nezatriediteľné do skupín s typom chyby v statuse groupera s nenulovým číslom. Ak nie je možné zaradiť prípad do DRG skupiny na základe chýbajúcich alebo neplatných informácií, je hospitalizačný prípad zaradený do DRG 960Z Nezaraditeľné do skupín. Bližšie údaje k jednotlivým hodnotám GST sa nachádzajú v nasledovnej tabuľke.


KódPopisPoznámky
00Normálne zaradenie
01Neplatná alebo chýbajúca hlavná diagnóza
02Diagnóza nie je prípustná ako hlavná diagnózaAk sa napr. ako hlavná diagnóza uvedie diagnóza začínajúca na V, W, X, Y. Zoznam neprípustných hlavných diagnóz je uvedený v tabuľke D.7
04Neplatný vekAk nie je možné stanoviť vek pacienta v platnom rozsahu
05Neplatné pohlavie
06Neplatný dôvod prijatia, prepustenia, druh prijatia
07Neplatná hmotnosť pri prijatíAk je vek pacienta < 1rok, hlavná diagnóza je novorodenecká a hodnota premennej hmotnosť pri prijatí je neplatná
08Neplatná ošetrovacia dobaAk ošetrovaciu dobu nie je možné z údajov vypočítať


S výnimkou poľa Veku, varovným príznakom („flagom“) označené demografické údaje nemajú za následok status groupera s nenulovým číslom zoskupenia, pokiaľ sa zodpovedajúca klasifikačná premenná nevyžaduje na zaradenie. Napríklad pohlavie sa nepoužíva ako klasifikačná premenná pre DRG v MDC 01 Choroby a poruchy nervového systému, takže neplatný údaj v poli Pohlavie by neovplyvnil priradenie DRG a výsledný GST by bol "00". Ak by bol však hospitalizačný prípad s neplatným údajom o pohlaví priradený k MDC 14 Tehotenstvo, narodenie a popôrodné obdobie, nebolo by možné ho zaradiť do DRG a dostal by GST „05“.