Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Technologické inovácie a transparentnosť v DRG

Každý týždeň počas leta budú predstavené sumarizácie kapitol z knihy Diagnosis Related Groups in Europe, ktorá je dostupná TU.


TECHNOLOGICKÉ INOVÁCIE V NEMOCNIČNOM PLATOBNOM SYSTÉME ZALOŽENOM NA DRG NAPRIEČ EURÓPOU


Technologické inovácie sú pri zdravotnej starostlivosti vysoko oceňované, či už pacientami, lekármi, zamestnancami kliník alebo aj politikmi. Navyše, medicínske technológie výrazne zvyšujú schopnosť prevencie, diagnostiky a liečby viacerých ochorení, čo sa pozitívne odzrkadľuje na znižujúcej sa mortalite a zvyšujúcej sa kvalite života v mnohých krajinách.


Zároveň sú ale medicínske technológie a ich implementácia hlavným dôvodom zvyšujúcich sa cien za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Pri implementácii technologických inovácii je preto potrebné myslieť aj na cenovú dostupnosť danej inovácie.

Technologické inovácie môžu byť postupné – pozostávajúce z drobných vylepšeníexistujúcich služieb, alebo taktiež môžu obsahovať radikálne zmeny, ako napríklad nahradenie operačného výkonu medikamentóznou liečbou. Môžu sa vyskytnúť aj ako prenos alebo adaptácia existujúcej technológie z jedného prostredia do druhého, napríklad posun určitých postupov z ústavných zariadení na dennú starostlivosť.


Kvalita zdravotnej starostlivosti môže byť definovaná ako ľubovoľný aspekt zdravotníckych služieb, ktoré sú prospešné pre pacientov počas procesu liečby alebo zlepšujú zdravotný výsledok po liečbe. To, či stimuly nemocničných platobných systémov založených na DRG prinesú sociálne žiaduce efekty, závisí od konkrétnej kombinácie nákladov a kvality.

Efekty (špeciálne dlhodobé) technologickej inovácie na kvalitu a cenu poskytovanej zdravotnej starostlivosti je mnohokrát ťažké identifikovať hneď v čase, keď sú inovácie prvýkrát uvedené do nemocničnej praxe. Viacero technológií sa preto neskôr ukázalo ako neefektívne, či dokonca škodlivé po tom, ako bolo ich používanie už uvedené do praxe a široko využívané.


Dominantné stimuly základného systému nemocničných platieb založeného na DRG motivujú nemocnice k znižovaniu nákladov na prijatie a zvyšovaniu počtu hospitalizácií. Pred zavedením určitých technologických inovácií nemocnice pravdepodobne použijú ekonomické hodnotenia. Tieto hodnoteniavyžadované hlavne v prípadoch, keď sa znižovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť spája so znižovaním kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Rozhodnutie by malo byť určené na základe toho, ktorý z týchto dvoch efektov dominuje.


Problémy s platbami za hospitalizáciu na základe DRG nastávajú vtedy, keď technologické inovácie zlepšujú kvalitu, ale sú spojené so zvýšenými nákladmi na prijatie. Keď sa zavádzajú technologické inovácie, nemocnice sú platené podľa historických modelov nákladov, ktoré neodrážajú vyššie náklady spojené s implementáciou technologických inovácií. Niekoľko krajín poskytuje dodatočné financovanie kapitálových nákladov, čím oslobodzuje značnú časť nákladov na hospitalizáciu (obzvlášť relevantných v kontexte inovácií, ktoré zvyšujú kapitálové náklady) od stimulov nemocničných platieb založených na DRG. Dostupnosť financovania z iných zdrojov ako z nemocničného platobného systému založeného na DRG môže zmeniť stimuly nemocničných platobných systémov založených na DRG (napríklad dodatočné financovanie vzdelávania alebo výskumu).


Dlhodobé mechanizmy zaisťujú, že technologické inovácie budú nakoniec formálne začlenené do nemocničného platobného systému založeného na DRG, a to buď prostredníctvom aktualizácií systému DRG, alebo prostredníctvom aktualizácie platobnej sadzby. Nemocničné platobné systémy sa vo väčšine krajín aktualizujú v pravidelných intervaloch. Takmer všetky krajiny vyvinuli určité krátkodobé platobné nástroje, ktoré podporujú používanie technologických inovácií zvyšujúcich kvalitu, ktoré tiež zvyšujú náklady, a to v časovom období, počas ktorého systém platieb v nemocniciach na základe DRG ešte nezodpovedá za technologickú inováciu. Krajiny s častou aktualizáciou systému DRG a platobnej sadzby, a takisto ktorých časový odstup medzi zberom údajov a ich použitím je krátky, sú jednoznačne v lepšej pozícii pri začleňovaní technologických inovácií do svojich systémov.


SMEROVANIE K TRANSPARENTNOSTI, EFEKTIVITE A KVALITE V NEMOCNICIACH

Transparentnosť nemocničných služieb a nákladov sa vo všetkých krajinách výrazne zlepšila. Dnes je drvivá väčšina nemocníc vo všetkých krajinách povinná pripraviť podrobné správy o činnosti, ktoré špecifikujú počet a typ poskytovaných DRG. Pred zavedením DRG bola nemocničná aktivita vykazovaná buď na základe vysoko agregovaných opatrení, alebo na základe veľmi podrobných opatrení. Žiadne z týchto opatrení nemohlo zmysluplne odrážať činnosť nemocnice. DRG agregujú veľký počet pacientov liečených v nemocniciach do malého počtu skupín pacientov s podobnými klinickými charakteristikami a podobnou spotrebou zdrojov.


Regulačné orgány, platitelia a manažéri nemocníc začínajú vo väčšine krajín používať DRG na porovnávanie výkonnosti nemocníc. Nemocnice dostávajú vyššie platby založené na DRG, ak „kódujú“ (zadávajú) všetky relevantné diagnózy a postupy. Takmer všetky krajiny zisťujú, že informácie o diagnózach a postupoch v nemocniciach sa od zavedenia DRG výrazne zlepšili.


Zlepšenie efektivity nemocníc je vo všeobecnosti kľúčovou motiváciou pre zavedenie nemocničných platobných systémov založených na DRG. Existuje relatívne málo štúdií, ktoré explicitne identifikovali a kvantifikovali vplyv týchto systémov na efektívnosť pomocou zavedených metód založených na dátach. 

Tieto štúdie uviedli, že zavedenie platieb za hospitalizáciu na základe DRG bolo spojené so zlepšením technickej efektivity v Portugalsku, Švédsku a Nórsku, ale že v USA a v Rakúsku nebol pozorovaný žiadny pozitívny vplyv.


Väčšina ostatných výskumov sa zamerala na ukazovatele účinnosti, ako je aktivita a dĺžka pobytu, ktoré sa dajú ľahšie merať, ale podľa definície poskytujú iba čiastočný obraz efektívnosti. V literatúre panuje všeobecná zhoda na tom, že zavedenie nemocničných platobných systémov založených na DRG viedlo k zvýšeniu aktivity a skráteniu dĺžky pobytu, a preto sa často predpokladá, že sa efektivita nemocníc zlepšila.


V mnohých krajinách pretrvávajú veľké obavy zo strany zdravotníckych pracovníkov, že nemocničné platobné systémy založené na DRG môžu ohroziť kvalitu starostlivosti, pretože nemocnice sú motivované znižovať náklady. Zástancovia používania DRG tvrdia, že kvalitu starostlivosti je možné v skutočnosti zlepšiť, pretože DRG prispievajú k zvýšeniu transparentnosti ohľadom kvality starostlivosti, a pretože nemocnicemotivované investovať do kvalitných zlepšení, ktoré vedú k zníženiu nákladov. Niektoré štúdie zistili, že procesy starostlivosti (napríklad merané kognitívnymi výkonmi lekára a sestry) sa zlepšili, ale súčasne sa zistilo, že väčšia časť pacientov bola prepustená v nestabilných podmienkach po zavedení platby založenej na DRG. V Európe je dostupný výskum hodnotiaci vplyv na kvalitu starostlivosti a výsledky pacientov príliš limitovaný na to, aby bolo možné vyvodiť akékoľvek pevné závery, a to najmä preto, že dôkazy sú k dispozícii iba z obmedzeného počtu krajín.


Krajiny, ktoré plánujú zaviesť systémy DRG, majú dve možnosti. Buď môžu vyvinúť nový systém DRG od začiatku, alebo môžu importovať jeden z už existujúcich systémov DRG zo zahraničia. Väčšina krajín, ktoré zaviedli systémy DRG, tak pôvodne robila pre klasifikovanie akútnych hospitalizovaných pacientov.


Dôvodom vylúčenia ambulantných pacientov, jednodňovej zdr. starostlivosti, rehabilitácií a psychiatrickej starostlivosti z DRG bolo, že sa zistilo, že diagnózyzlým prediktorom spotreby zdrojov.


V posledných rokoch mnohé krajiny rozšírili svoje systémy DRG tak, aby zohľadňovali denné prípady, a niekedy dokonca zahŕňali aj ambulantnú starostlivosť. Pretože ciele európskych krajín a problémy, s ktorými sa stretávajú, sú veľmi podobné, stojí za to aspoň zvážiť výhody zvýšenej spolupráce, koordinácie a harmonizácie systémov DRG v Európe. Medzi výhody európskeho systému DRG by malo patriť zamedzenie duplikácie práce, zlepšenie výmeny znalostí pri zdokonaľovaní systémov DRG, zvýšenie transparentnosti nemocničných služieb v jednotlivých krajinách, a tiež uľahčenie cezhraničných pohybov pacientov a platieb.